Algemene voorwaarden

1.  Algemene voorwaarden

 1. Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze.
 2. Onder de wederpartij wordt verstaan iedere klant die met TB Showtechniek een huurovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten.
 3. Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van gehuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.  Aanbiedingen

 1. Alle door TB Showtechniek gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
 2. TB Showtechniek behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvraag en/of opdrachten te weigeren.

3.  Levering en terug bezorging

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij TB Showtechniek op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

4.  Verplichtingen wederpartij

 1. Het is verplicht de gehuurde goederen overeenkomstig de bediening voorschriften te behandelen.
 2. Er mogen geen veranderingen aan de gehuurde goederen worden aangebracht.
 3. Het is verplicht TB Showtechniek ten alle tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
 4. Onderverhuur en beschikbaarheidstelling aan derden mag alleen met schriftelijke toestemming van TB Showtechniek.

5.  Prijzen

 1. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. TB Showtechniek behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen.

6.  Betaling

 1. Betaling dient maximaal twee weken na factuurdatum te zijn gedaan. Dit kan contant of op rekening waarvan het rekeningnummer aan is gegeven op de factuur.

7.  Rente en kosten

 1. Indien de betaling, zonder overleg, niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,5% van het openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

8.  Eigendom

 1. TB Showtechniek is en blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.  Schade en gebreken

 1. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk te melden aan TB Showtechniek. Zonder toestemming van TB Showtechniek mag de wederpartij niet tot reparatie overgaan,
 2. Alle kosten voor eventuele schade, gemaakt tijdens de verhuurperiode, worden verhaald op de wederpartij.

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor elke vorm van schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is TB Showtechniek niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake TB Showtechniek voor alle aansprakelijkheid van derden vrijwaren.

11.Vervanging

 1. Indien de wederpartij niet in staat is de gehuurde goederen aan TB Showtechniek terug te bezorgen, dient de wederpartij aan TB Showtechniek een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen.

12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van TB Showtechniek kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt eveneens begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij TB Showtechniek en/of haar toeleveranciers.
 3. TB Showtechniek behoudt zich het recht om in geval van overmacht de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden.

13. Beëindigen van de overeenkomst

 1. Bij beëindigen van de overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, teruggegeven worden aan TB Showtechniek. Indien daarbij zou blijken dat de goederen een gebrek vertonen/beschadigd zijn of de wederpartij de goederen niet heeft schoongemaakt, is TB Showtechniek gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten of schoonmaakkosten in rekening te brengen.